MENU’ DELLA SERA


PANINO KEBAB + Bibita + Patatine

€ 8.50


PANINO KEBAB MAXI + Bibita + Patatine

€ 10.50


PIADINA KEBAB + Bibita + Patatine

€ 9.00


PIADINA KEBAB MAXI + Bibita + Patatine

€ 11.00