MENU’ DELLA SERA


PANINO KEBAB + Bibita + Patatine

€ 7.50


PANINO KEBAB MAXI + Bibita + Patatine

€ 9.50


PIADINA KEBAB + Bibita + Patatine

€ 8.00


PIADINA KEBAB MAXI + Bibita + Patatine

€ 10.00